REGULAMIN Centrum Terapii Naturalnych HAGALAZ

regulamin
 1. Organizatorem kursu Centrum Terapii Naturalnych Małgorzata Beata Bodzek.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.
 3. Celem kursu jest:
  1. podnoszenie kwalifikacji,
  2. poszerzanie wiedzy i umiejętności,
  3. krzewienie informacji na temat terapii naturalnych i ich wpływie na organizm ludzki, poznawanie zasad rządzących naturą, odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych.
 4. Kursy odbywają się w grupach do 12 osób aby zapewnić komfort uczestnikom, a prowadzącemu możliwość czuwania nad właściwym wykonywaniem ćwiczeń praktycznych. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób przyjmuje się zasadę kolejności zgłoszeń.
 5. Kurs jest płatny.
 6. Wysokość opłaty podana jest na stronie www.hagalaz.pl przy odpowiednim kursie. Zaliczka wpłacona na rzecz kursu rozliczana jest przy opłacie za kurs.
 7. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w kursach wpisywane są na listę uczestników z chwilą wniesienia opłaty zaliczki 200 zł w poczet opłaty za kurs.
 8. Po rozpoczęciu kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto wskazane przez Organizatora.
 10. Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje dwujęzyczny Certyfikat (polsko-angielski) sygnowany numerem RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).
 11. Pomoce dydaktyczne w formie skryptu stanowią materiał pomocniczy do programu omawianego podczas kursu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika.
 13. Przystępując do kursu, uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w kursie.
 14. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.
 15. Gdyby przeprowadzenie planowanego kursu okazało się z różnych przyczyn niemożliwe, organizator zapewni ich realizację w innym terminie.
 16. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wydalenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.
 17. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami losowymi, przez które uczestnik nie może uczestniczyć w kursie, przysługuje mu prawo do skorzystania z kursu (bez dodatkowych opłat) w innym terminie.
 18. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
  1. zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,
  3. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
  4. przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 19. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie i umieszczanie swojego wizerunku przez Centrum Hagalaz w celach marketingowych, do celów szkoleniowych oraz w publikacjach, których autorem jest Małgorzata Beata Bodzek.
 20. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi.

Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów.

Zapisz się na kurs już dziś!

Profesjonaliści

Propagowanie terapii naturalnych, będących naszą tradycją, które powinny być dostępne dla każdego (i refundowane), powinny też współdziałać z medycyną konwencjonalną podobnie jak dzieje się to w wielu krajach poza Polską. Pragniemy również inspirować do pozytywnego myślenia, rozsądnego odżywania i życia, jako najprostszą i najkrótszą drogę do zdrowia.

Zapisz się
Zadzwoń
Cookies menadżer